به هر نوع ماده ای که دارای عناصر غذایی باشد  و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود گفته میشود. کود ها به چند دسته تقسیم میشوند:

  • شيميايي
  • آلي يا ارگانيک
  • بيولوژيک يا زيستي

استفاده از کـودهای شیمیائی اقتصادی ترین راه رسیدن به حداکثر تولید در واحد است. این مواد حاوی برخی از عناصر مصرفی گیاه هستند. این عناصر در دو دسته ی پرمصرف و کم مصرف جای میگیرند.

عناصر پر مصرف: ازت ، فسفر ، پتاس ، کلسیم ،  منیزیم
عناصر کم مصرف: آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بر
گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کود های فوق نیازمند خواهند بود .

 متأسفانه مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیائی به ویژه استفاده نامتوازن از کودهای فسفاته، مشکلات عمده ای در حاصلخیزی خاک های ایران بوجود آورده است. راه حل رفع این مشکل، آنالیز آب و خاک مزارع کشاورزی و باغات می باشد. توجه به این امر علاوه بر مشخص کردن نوع کود مورد نیاز و افزایش بازدهی محصول،  جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی مانند آلودگی منابع آب زیرزمینی و شوری تدریجی خاک را به همراه دارد.

Soil tes