آموزش

خدمات آموزشی این شرکت عبارتند از :

• ارائه خدمات آموزشی به مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی وکارشناسان آزمایشگاههای همکار
• ارائه خدمات آموزشی به دانشگاهها و انعقاد قرارداد و همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی دانشگاهها
• ارائه آموزش در زمینه های : تدوین استاندارد ،سیستم های مدیریت کیفیت،تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های ساختمان ، مصالح ساختمانی و فراورده های ساختمانی و مکانیک و فلز شناسی (انگ فلزات گرانبها)
• برپایی کارگاههای آموزشی
• مشارکت در تدوین استاندارد های ملی و بین المللی