در این بخش با داشتن تجهیزات کامل و پرسنل متخصص کلیه آزمون های تخصصی، شامل آزمایشات شیمی مصالح (آجر، بلوک های سقفی رسی و ...)، خاک (تعیین کلر، سولفات، PH، ...) آزمایشات آب اختلاط بتن (تعیین کلر، سولفات، PH، میزان سدیم و پتاسیم و ...) را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی انجام می دهد.