آب

نمونه برداری و اندازه گیری انواع پارامترهای آب در:

  • مزارع کشاورزی و باغات
  • استخرهای پرورش ماهی، مراکز دامپروری و پرورش طیور
  • آب های سطحی شامل: کانال ها، حوضچه ها و استخرها، رودخانه و دریاچه های طبیعی و مصنوعی
  • آب های زیرزمینی شامل: قنات و چاه
  • آب شهری و مخازن نگهداری آن
  • آب معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده
  • آب های صنعتی : دیگ های بخار، برج های خنک کننده، آب DM
  • آب مراکز درمانی و بیمارستانها :آب دستگاههای دیالیز، شستشو و RO
  • بررسی عملکرد سامانه های فیلتراسیون مانند فیلتراسیون رسوبی، سرامیکی، اسمز معکوس، تبادل یونی، میکرو فیلتراسیون و نانو فیلتراسیون
  • پژوهش و بررسی اثرات زیست محیطی طرح های صنعتی و عمرانی

پارامترهای قابل اندازه­گیری آب:

پارامترهای عمومی

Turbidity

کدورت

Temperature

دما

Color

رنگ

Total Hardness

سختی کل

pH

پی اچ

(Total Suspended Solids (TSS

کل مواد معلق

(Dissolved Oxygen (DO

اکسیژن محلول

(Total Dissolved Solids (TDS

کل مواد محلول

(Electrical Conductivity (EC

هدایت الکتریکی

 

یون­های شیمیایی:

Sulfate

سولفات

Sulfite

سولفیت

Sulfide

سولفید

Chloride

کلراید

Phosphate

فسفات

 Phosphor

فسفر 

Cyanide

سیانید

Bromine

بروماید

Carbonate

کربنات

Bicarbonate

بیکربنات

Nitrate

نیترات

Nitrite

نیتریت

Iodide

یداید

Fluoride

فلوراید

Ammonia

آمونیوم

Sodium

سدیم

Potassium

پتاسیم

Calcium

کلسیم

Magnesium

منیزیم