خاک

نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای عصاره خاک:

Bicarbonate

بیکربنات

Moisture

درصد رطوبت

Calcium

کلسیم

Saturation

درصد اشباع

Magnesium

منیزیم

Particle density

چگالی ذرات

Sodium

سدیم

Chloride

کلراید

Potassium

پتاسیم

Sulfate

سولفات

EC

هدایت الکتریکی(شوری)

TNV

درصد آهک

(Sodium Adsorption Ratio (SAR

نسبت جذب سدیم

pH

پی اچ