با توجه به اینکه ایران از بزرگترین مصرف کنندگان شوینده می باشد لذا اطمینان از کیفیت این محصولات مورد توجه عموم می باشد. آزمایشگاه مواد شوینده بینا آزما با بهره گیری از نیروهای متخصص و براساس روش های منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی قادر به انجام انواع آزمون ها از جمله اندازه گیری مواد چرب، میزان اسیدهای چرب در صابون، اندازه گیری قلیایی کل، مواد نا محلول در آب و اتانول، میزان کلر و ... بر روی انواع مواد شوینده و صابون از جمله صابون بهداشتی، صابون رختشویی، صابون های مایع، صابون های بهداشتی شفاف و ... می باشد.