در این بخش انواع فراورده های سلولزی بهداشتی ( دستمال کاغذی ، نوار بهداشتی ، پوشک بچه ،....) مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی از نظر فیزیکی و شیمیایی به استثنای آزمونهای میکروبیولوژی ، مورد آزمون قرار می گیرد.آزمونهای مهم فیزیکی و شیمیایی این بخش عبارتند از :
- تعیین قدرت جذب
-اندازه گیری PH
-واکنش در برابر نور فرابنفش
-اندازه گیری ضریب جذب
-آزمون دوباره تری پوشک بچه
-اندازه گیری خاکستر.