اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح و دقیق در برنامه ریزی و پایش صنایع آلاینده در حفظ محیط زیست ، ما را بر آن داشت تا با ایجاد آزمایشگاه در زمینه اندازه گیری آلاینده های محیط زیست در بخش خاک و آب ، بتوانیم ایفای نقش نماییم.
برخی از خدمات قابل ارائه در این بخش از آزمایشگاه عبارتند از :
- اندازه گیری TSS
- اندازه گیری TDS
- اندازه گیری سختی کل ( Ca ,Mg)
- اندازه گیری قلیائیت (کربناتها و بی کربناتها)
- اندازه گیری سولفات
- اندازه گیری کلراید
- اندازه گیری کلر
- اندازه گیری سدیم و پتاسیم
- هدایت الکتریکی

خدمات

شرکت بینا آزما با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و با استفاده از دستگاه های مجهز آماده سرویس دهی به شما هموطنان عزیز می باشد.

مشاهده خدمات