ژئو تکنیک و زمین شناسی:
یک پروژه ژئوتکنیکی معمول با بررسی نیازهای پروژه با هدف تعیین خصوصیات مصالح موردنیاز شروع می شود. در مرحله بعد بررسی های محلی انجام می پذیرد که شامل بررسی ویژگی های خاک، سنگ، گسل ها و سنگ بستر و زمین شناسی منطقه می باشد.

 به طور خلاصه می توان گفت که مطالعات محلی در مهندسی ژئوتکنیک فرآیندی است که طی آن اطلاعات زمین شناسی، ژئوتکنیکی و دیگر اطلاعاتی که ممکن است بر احداث یک سازه یا عملکرد یک ساختمان اثر بگذارد بدست می آید. هدف از بررسی های محلی شناخت ناحیه ای است که سازه مهندسی در داخل یا روی آن احداث خواهد شد. شناسایی ها می تواند شامل ارزیابی خطرات محتمل برای انسان، خطرات طبیعی همانند زلزله ها، زمین لغزه ها، فرونشست ها، روانگرایی، جریان آوار و سنگ لغزه ها باشد. بررسی های ژئوتکنیکی را می توان به دو دسته شناسایی های سطحی و شناسایی های زیر سطحی تقسیم نمود. بعضی مواقع از روش های ژئوفیزیکی نیز برای بدست آوردن اطلاعات محلی استفاده می شود. شناسایی های زیر سطحی معمولا" شامل نمونه برداری از خاک و آزمون های آزمایشگاهی بر روی نمونه های بدست آمده از خاک می شود. تعیین شرایط زیر سطحی خاک، تهیه نمونه و تعیین خصوصیات فیزیکی خاک و سنگ، شامل حفر گودال های آزمایشی، ترانشه ها ( به ویژه برای تعیین موقعیت گسل ها و صفحات لغزش)، گمانه زنی و آزمایش های درجا می شود.

 •  انواع روشهای حفاری و گمانه زنی بسیار توسعه پیدا نموده اند اما مهمترین عبارتند از:
  1. حفاری با مته حلزونی پیوسته تو پر
  2. حفاری با مته حلزونی پیوسته تو خالی
  3. حفاری دورانی با آب یا آبشویی
  4. حفاری به روش مغزه گیری
  5. حفاری با اوگر باکت (جام حفار)
  6. حفاری پرکاشن
  7. حفاری های دستی، ترانشه ها و چاه ها

 • آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) یکی از متداولترین آزمون های صحرایی است که برای ارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک ها مورد استفاده قرار می گیرد. از نقاط قوت این آزمایش دستیابی سریع به نتایج است که باعث صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها می شود.

 •  آزمایش فشار آب لوژان جهت تعیین تراوایی سنگ های درزه دار پرکاربرد می باشد. در این آزمایش آب در مقطع خاصی از گمانه و تحت فشار متغیری تزریق می شود وتراوایی در مقاطعی با طول معین از گمانه اندازه گیری می شود.

 •  آزمایش لوفران معمولا" به منظور اندازه گیری میزان نفوذ پذیری آبرفت ها در عمق انجام می شود. این آزمایش در مواد گوناگون غیر چسبنده و تشکیلات سنگی خردشده در شرایط هیدروژئولوژیکی مختلف به کار می رود.

 • آزمایش بارگذاری صفحه ای جهت تعیین پارامترهای مهمی مانند مدول یانگ، ضریب عکس العمل بستر و مقاومت مجاز مصالح و در نهایت تعیین مقاومت زمین هنگام ساخت پی است.

 • آزمایش تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به روش مخروط ماسه در محل، برای ارزیابی میزان تراکم خاکریز صورت می گیرد.