1- ایستگاههای تقویت فشار گاز 2- مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی 3- شبکه های آب و فاضلاب 4- مخازن بتنی زمینی و هوایی آب 5- دکلهای مخابراتی 6- تسطیح ارازی...