پروژه ها

1- ایستگاههای تقویت فشار گاز

2- مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی

3- شبکه های آب و فاضلاب

4- مخازن بتنی زمینی و هوایی آب

5- دکلهای مخابراتی

6- تسطیح ارازی کشاورزی

7- سدها و بندهای خاکی آبخیزداری

8- سدها و بندهای خاکی ذخیره سازی

9- کنترل کیفی مواد و مصالح ساختمانی استاندارد

10- ...