منتظر حضور گرمتان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت گاز پتروشیمی و نمایشگاه بهداشت ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت شیراز هستیم