شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه صلاحیت دانش بنیان و نظارت بر اجرا ریاست جمهوری