عضویت در انجمن کارفرمایی آزمایشگاهی اکرودیته استان اصفهان