آزمایش های آزمایشگاهی

 

 

 

     – سه محوری CD، CU، UU

     – برش مستقیم CD، UU

     – تک محوری

     – تحکیم

     – نفودپذیری به روش بار ثابت و بار افتان

     – تعیین پتانسیل تورم و نشست خاک های چسبنده

     – تعیین طبقه بندی خاک