آزمایش های برجا

    – نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط SPT و CPT

     – برش مستقیم درجا در خاک و سنگ

     – بارگذاری صفحه ای PLT

     – نفودپذیری صحرایی(لوفران، لوژان)

     – پرسیومتری PMT

     – ژئوفیزیک و تعیین سرعت موج برشی