قیر و آسفالت

 

 

 

  • آسفالت گرم

  1. نمونه برداری و آزمایشات آسفالت گرم:

تعیین دانه بندی مصالح آسفالت، مقاومت مارشال، تعیین وزن مخصوص، تعیین روانی، تعیین درصد فضای خالی آسفالت، درصد فضای خالی پر شده با قیر، دوام مخلوط های آسفالتی در برابر آب، نسبت وزنی فیلر به قیر موثر، تعیین درصد قیر و …

  1. مغزه گیری و آزمایشات آسفالت سرد شده:

تعیین ضخامت، دانسیته، تراکم، مقاومت مارشال

 

  • قیر خالص

درجه نفوذ، نقطه اشتعال، کشش پذیری، نقطه نرمی، حلالیت در تری کلرو اتیلن، تغییرات جرم، تاثیر پیر شدگی قیر بر روی آزمونهای مربوطه و …