آب و پساب

 

 

  • انجام انواع آزمایشات فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب شامل:

قلیائیت ( کربنات- بیکربنات)، سختی کل، فسفات، نیترات، نیتریت، سولفات، کلرید، سیانید، سولفیت، سولفید، روغن وچربی، فنل، فلوراید، دترجنت، سدیم، پتاسیم، آمونیوم، کدورت، درصد آنیونی و کاتیونی، درصد سختی کل(منیزیم، کلسیم)، CL2،EC ، pH، BOD، COD، TDS،TSS ، TDS، VSS، DO