آنالیز بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی

 

 

  • تست باسیلوس استئاروترموفیلوس (Bacillus Stearothermophilus)

 براساس تست دستگاه های امحاء، کنترل و بررسی عملکرد بی خطر سازی پسماندهای پزشکی بیمارستان ها