خاک

 

 

  • نمونه برداری و آناليز کليه آلاينده های زيست محيطی خاک شامل:

pH ، Ec، بافت خاک، چگالی خاک، سولفات، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کربنات، بیکربنات، درصد افت حرارتی، درصد مواد آلی، درصد اشباع، درصد رطوبت، کلرید،کل مواد خنثی شونده