میکروبی

 

 

  • کلیفرم های مدفوعی(Fecal Coliforms) و کلیفرمهای کلی(Total Coliforms)

  • SRB باکتریهای احیاکننده سولفات و آهن

  • باکتری های هتروتروف

  • تخم انگل

  • ECOLI