هوا

 

 

  • اندازه گیری و پایش آلاینده های گازهای خروجی از منابع ثابت (NOX, NO2, SO2, CO, CO2, O2 ,…)

  • اندازه گیری ذرات خروجی از منابع ثابت

  • اندازه گیری ذرات معلق محیطی  10pm, 2.5pm, 1.5pm, 1pm.

  • اندازه گیری و نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران

  • اندازه گیری گازهای محیطی شامل CO ,NO2 ,SO2 ,O3

  • سنجش صداي محيط (peak ,Lmax ,Lmin ,Leq)