برگزاری دوره محیط زیست توسط دکتر بوسه مایر در اداره محیط زیست اصفهان