تفاهم نامه احداث آزمایشگاه با مدیر اداره کل بنادر و دریانوردی بندر انزلی