نمونه برداری دی اکسین و فوران با همکاری شرکت وسلینگ آلمان