حضور جناب آقای آرش پورزرگر در نمایشگاه جهانی تجارت آب و پساب و مدیریت مواد خام در مونیخ.