حضور شرکت بینا آزما سپاهان در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 1401/08/29