حضور شرکت بینا آزما سپاهان در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران