عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری