پروانه فنی مهندسی زمین شناسی و اکتشافات معدنی از سازمان صنعت، معدن و تجارت