سنگدانه و بتن

 

 

 

  • سنگدانه های مورد مصرف در بتن

دانه بندی، تعیین مدول نرمی، میزان ذرات ریزتر از الک 75 میکرون، کلوخه های زسی و ذرات سست، درصد شکستگی، درصد جذب آب، تعیین چگالی و چگالی نسبی سنگدانه ها، تعیین میزان سایش به روش لس آنجلس، درصد تطویل و تورق، میزان فضای خالی سنگدانه ها، تعیین مقدار هم ارز ماسه ای، سلامت سنگدانه، ذغالسنگ و لیگنیت، ناخالصی هاي آلی، کلریدهاي محلول در آب، میزان ترکیبات حاوی سولفور(سولفات قابل حل در اسید و سولفور کل)

 

  • بتن تازه و سخت شده

نمونه برداری از بتن تازه، تعیین روانی و جریان اسلامپ و میزان پخش شدگی، تعیین وزن مخصوص، تعیین میزان هوا، مقاومت فشاری، مقاومت کششی شکافتی

 

  • افزودنی های بتن

یکنواختی، رنگ، pH، وزن مخصوص(افزودنی های مایع)، مقدار مواد خشک، کلر محلول در آب، قلیاییت، کلیه آزمایشات مقایسه بتن دارای افزودنی و بتن شاهد

 

  • آب اختلاط بتن

pH، کلر محلول در آب، سولفات محلول در آب، میزان سدیم، میزان پتاسیم،قلیاییت، آزمونهای فیزیکی و مکانیکی مقایسه ای با بتن شاهد