ارتقا گواهینامه آزمایشگاه معتمد شرکت بینا آزما سپاهان از سازمان محیط زیست در بخش بیولوژی(پایش دستگاه های بیخطر ساز پسماندهای پزشکی).