مجموعه آزمایشگاهی بینا آزما سپاهان در راستای بهره‌مندی هرچه بهتر دانشگاهیان و پژوهشگران، خدمات خود را با تخفیف‌های 20 و 40 درصدی ارائه می‌کند. بر این اساس، خدمات آزمایشگاهی در حوزه ژئوتکنیک از تخفیف 40 درصدی و خدمات آزمایشگاهی محیط زیست از تخفیف 20 درصدی برخوردار خواهند شد.www.labsnet.ir