شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اقدام به ارائه خدمات اعتباری با تخفیف 40 درصدی  به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور در نیم سال اول 1402 نموده است.

www.labsnet.ir