کسب عضویت ممتاز شبکه آزمایشگاهی توسط مجموعه آزمایشگاهی و مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان

با تشکر از تمام تیم مهندسین مشاور بینا آزما که با غیرت و جدیت در هیچ زمینه ای کوتاهی نکردند.