Instrumental Analysis Laboratory

آزمایشگاه تعیین ماهیت شرکت بینا آزما سپاهان با بهره گیری از مجموعه دستگاههای مدرن و همچنین متخصصین با تجربه به عنوان پایه ای ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد تجهیز شده است.

▪️اندازه گیری فلزات سنگین و ترکیبات آلی در نمونه های آب و پساب، خاک،
    پسماند و لجن

.
.

 

.
.

 

.
.

 

.
.

 

.

.