Refractory products laboratory

آزمایشگاه فراورده های نسوز

 • تعیین درصد رطوبت
 • درصد آب مصرفی و قالب ریزی جرم
 • تعیین زمان کارایی و زمان گیرش
 • تعیین درصد تغییرات خطی
 • تعیین تخلخل و دانسیته بالک
 • تعیین مقاومت فشاری سرد
 • تعیین مقاومت خمشی سرد
 • تعیین مقاومت در برابر سایش
 • تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی
 • تعیین پلاستیسیته
 • و آنالیزهای شیمیایی از جمله LOI ، Fe203 ، Tio2 ، Na2o ، K2o ، Sio2 ، Mgo ، Cao ، Al2o3 ، R2o3 ، Cr2o3 ( به دو روش شیمی تر و آنالیز دستگاهی )
 • آنالیز دانه بندی