کسب رتبه ۳۱ از بین ۵۲۰ آزمایشگاه در پنجمین دوره ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاه های فن آوریهای راهبردی بر اساس عملکرد ۱۳۹۷