همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای سنجش دی اکسین و فوران ها از خروجی صنایع در عسلویه