برگزاری دوره و کارگاه نمونه برداری دی اکسین و فوران با همکاری شرکت وسلینگ