شانزدهمین نشست مجازی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با حضور مهندس آرش پورزرگر برگزار شد.