سرکار خانم نوشین شیرانی موفق به کسب رتبه بیست و نهم برترین رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در سال 1400 گردیده است.