بنابر اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، بر اساس عملکرد سال 1400 مراکز عضو شبکه،خانم زهرا شاکرمی مدیر فنی شرکت بینا آزما سپاهان  به عنوان یکی از کارشناسان منتخب سال 1400، معرفی شدند.ارزیابی سالانه کارشناسان آزمایشگاه‌ها، بر مبنای معیارها و شاخص‌های گوناگون صورت می‌گیرد؛ کارشناسان منتخب از مراکزی انتخاب شده‌اند که در ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه در سال 1400، حداقل در دو شاخص از سه شاخص «کارکرد»، «مشتری‌مداری» و «فعالیت شبکه‌ای»، بیشترین امتیاز را کسب کرده‌ و بهبود جایگاه داشته‌اند.

https://labsnet.ir/news