گواهی تایید صلاحیت

 

گواهینامه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست
گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان اصفهان
گواهینامه تائید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست
گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست
گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور پایه ۳ ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
پروانه فنی مهندسی زمین شناسی و اکتشافات معدنی از سازمان صنعت، معدن و تجارت

گواهی عضویت

 

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مهندسین مشاور
عضویت در انجمن کارفرمایی آزمایشگاهی اکرودیته استان اصفهان