راه اندازی و آغاز بکار بخش میکروبی و امحاء بیمارستانی