بازدید و جلسه با مدیران شرکت وسلینگ در سازمان حفاظت محیط زیست ایران