امضاء تفاهم نامه همکاری با موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور همزمان با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو