کسب رتبه هفتم شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” توسط خانواده آزمونه فولاد”