حضور در مجموعه گفت و گوهای مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  با حضور سرکار خانم زهرا شاکرمی مدیر فنی بخش شیمی و محیط زیست شرکت بینا آزما سپاهان.