شرکت بینا آزما سپاهان موفق به کسب رتبه شصت ام در فهرست نتایج هشتمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی  فناوری های راهبردی سال 1400  گردیده است.