حضور در مجموعه گفت و گوهای مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  با حضور سرکار خانم اشرف الاسادات شریفی مدیر فنی بخش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت بینا آزما سپاهان.