Local Laboratory

آزمایشگاه تعیین ماهیت شرکت بینا آزما سپاهان با بهره گیری از مجموعه دستگاههای مدرن و همچنین متخصصین با تجربه به عنوان پایه ای ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد تجهیز شده است.

▪️تجهیز و استقرار آزمایشگاه های محلی کنترل کیفیت بتن،خاک و آسفالت مقیم       
    در محل اجرای پروژه ها


▪️کنترل و نظارت و بازرسی از روند اجرای مراحل مختلف پروژه ها و یا پروسه تولید         
    مصالح ساختمانی