Local Laboratory

▪️تجهیز و استقرار آزمایشگاه های محلی کنترل کیفیت بتن،خاک و آسفالت مقیم       
    در محل اجرای پروژه ها


▪️کنترل و نظارت و بازرسی از روند اجرای مراحل مختلف پروژه ها و یا پروسه تولید         
    مصالح ساختمانی